Strona głównaUncategorizedObszerna oferta edukacyjna w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim

Obszerna oferta edukacyjna w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum jest niepubliczną uczelnią wyższą wyspecjalizowaną w ofercie edukacyjnej studiów trzech kierunków: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pedagogiki i Informatyki. Tym samym na jej absolwentów czekają ogromne sektory rynku pracy: służb związanych z bezpieczeństwem, placówek i instytucji edukacyjnych lub branż i firm informatycznych.

Na przestrzeni wielu lat istnienia Collegium Balticum misją uczelni stało się dostarczanie studentom umożliwiających rozwijanie się i pracę w wybranym zawodzie specjalistycznych umiejętności. Uczelnia zapewnia komfortowe warunki nauki, które przekładają się na perspektywy przyszłej albo kontynuowanej pracy zawodowej. Dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną, do której należy np. biblioteka, mediateka i wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem studentom wiedzy ogólnej i specjalistycznej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa wykwalifikowana kadra, wszystkie zaś fakultety są profilowane praktycznie, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach przeważają nad wyłącznie teoretycznymi wykładami. Znaczna część ćwiczeń odbywa się poza uczelnią – w instytucjach i firmach partnerskich, w których studenci odbywają praktyki, najlepsi z nich zaś znajdują pracę jeszcze przed zdobyciem dyplomu. Umożliwiające ukończenie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum można kończyć jednocześnie ze zdobywaniem dyplomu licencjata lub magistra, czyli bez wydłużania okresu studiów. Organizacja tego procesu jest nieskomplikowana i dopasowana do możliwości studentóworaz modyfikowana zgodnie z ich oczekiwaniami. Dzięki elastycznym harmonogramom zajęć i pozostałym udogodnieniom studenci Collegium mogąłączyć życie zawodowe ze studenckim oraz osobistym. Studia na Collegium Balticum to także wyróżniająca się na polu edukacji oferta korzystna cenowo. Jako uczelnia, która oferuje najwięcej, jeśli chodzi o zagwarantowanie możliwie najwyższych kompetencji zawodowych i przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu jest świadomie wybierana tak przez młodzież stawiającą pierwsze kroki w swojej karierze, jak i dorosłych rozwijających swoje doświadczenie zawodowe. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Pośród nich znalazły się:

 • certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” popularyzujący i wyróżniający wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w dziedzinie innowacyjnychi kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych,
 • prawo do znaku „Wiarygodna Szkoła” wyróżniającego uczelnie, które w sposób odpowiedzialny podchodzą do swoich studentów i absolwentów tworząc perspektywy zawodowe oraz dostosowujące kształcenie do potrzeb rynku pracy.
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, czyli poświadczenie, że SSW Collegium Balticum jest godnym zaufania partnerem biznesowym oraz placówką solidną i rzetelną w biznesie, co dlawszystkich teraźniejszych i przyszłych studentów jest gwarancją jej ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku.

Wyczerpujący wykaz wyróżnień i informacje z codzienności uczelni można znaleźć w jej witrynie internetowej pod adresem https://www.cb.szczecin.pl/rekrutacja/ , poniżej zaś przedstawiamy pełną ofertę edukacyjną SSW Collegium Balticum.

STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

Typ studiów licencjackich oraz inżynierskich jest systemowo wykorzystywany w systemach edukacyjnych Europy. Tytuł zawodowy licencjata uzyskiwany po studiach I-go stopnia jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji posiadacz dyplomu studiów pierwszego stopnia zdobywa – po obronie pracy dyplomowej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Ukończenie studiów licencjackich pozwala kontynuować naukę na studiach magisterskich.

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie poniższe kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ten kierunek studiów wybierają osoby interesujące się karierą w służbach mundurowych lub pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do tematyki sugerowanej przez tytuł, a dzięki podpisanym przez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwione wejście w życie zawodowe.

Kandydaci na studia mogą wybrać spośród trzech specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji,
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne.

Pedagogika

Studia Pedagogiczne w Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności i adekwatną do wymogów współczesności wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, która pozwoli zawodowo pomagać innych ludziom oraz rozwijać swoje możliwości stosownie do warunków. Kierunek pedagogika jest przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych i wrażliwych na potrzeby otoczenia.

Studenci mogą się realizować w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

  Dietetyka

  Zapotrzebowanie na przygotowanych specjalistów z dziedziny dietetyki jest w dzisiejszych czasach bardzo duże, a w przyszłości ma jeszcze wzrosnąć. Wybór tego kierunku to gwarancja dobrego przygotowania do zadań zawodowych powiązanych z żywnością i żywieniem zarówno osób zdrowych, jak i chorych. Studiowanie dietetyki to dobra decyzja dla każdego, kto interesuje się zasadami zdrowego żywienia i chciałby być wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

  Obecnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

  • Psychodietetyka,
  • Dietetyka sportowa.

  Pedagogika specjalna

  Wielość zadań przed którymi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga właściwego charakteru i profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej jest przygotowany z myślą o osobach pomocnych, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Oferta pod adresem http://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/pedagogika

  W ramach tego kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Pedagogika resocjalizacyjna.

  Informatyka (studia inżynierskie)

  Absolwenci studiów informatycznych Collegium Balticum mają duże możliwości realizowania swoich pasji zdobywając tytuł inżyniera oraz pewny zawód. Pracę w renomowanych firmach znajdują jeszcze przed ukończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają profesjonaliści w dziedzinie informatyki, uczelnia kształci specjalistów na miarę XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i praktycznie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z najszybciej rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, osoby kreatywne i myślące nieszablonowo oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym wybierają następujące specjalności:

   • Technologie internetowe,
   • Programista systemów wbudowanych

  ,

  • Tester oprogramowania,
  • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

  STUDIA MAGISTERSKIE

  Studia magisterskie to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej określane jako „studia uzupełniające magisterskie”. Ta forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem dyplomu drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten jest oparty o zalecenia Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Zakończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

  Więcej informacji na stronie uczelni Collegium Balticum.

  Na kandydatów czekają zaś następujące kierunki i specjalności:

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Studia II stopnia na bezpieczeństwie wewnętrznym Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji pozyskanych podczas studiów licencjackich oraz poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Po każdej wybranej specjalności absolwenci kierunku posiadają wysokie kwalifikacje i duże perspektywy kariery. Na osoby sumienne, odporne na stres, odważne iposiadające dyscyplinę wewnętrzną czekają następujące specjalności:

  • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
  • Ochrona bezpieczeństwa danych,
  • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
  • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji oraz diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, empatia i interdyscyplinarność to tylko niektóre przymioty absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.

  Studia te podnoszą w znaczący sposób kompetencje intelektualne oraz umiejętności niezbędne do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, z dziedziny kultury, edukacyjnych i terapeutycznych. Są doskonałą metodą pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. Absolwenci otrzymują tytuły zawodowe magistra pedagogiki w zakresie wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich. Mają też możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego w ramach obrębie przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to następujące specjalności:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
  • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
  • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

  STUDIA PODYPLOMOWE

  By rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum należy zostać absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich lub też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma nauczania są przeznaczone dla kandydatów mających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji w proponowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa lub trzy semestry. Oferta studiów jest przystosowana zarówno do indywidualnych uwarunkowań studentów, jak i cały czas zmieniających się wymagań rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznym klimacie pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w następujących dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin ma swoje oddzielne kierunki. Zajęcia fakultatywne kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej pokrywają się, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako pojedyncze zestawienie.

  -> Oferta Collegium Balticum Studia Podyplomowe

  Informatyka

  Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to poniższe kierunki:

  Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

  Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w sektorach połączonych z bezpieczeństwem informatycznym, m.in. w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, czy Biurach Zarządzania Kryzysowego innych urzędów administracji państwowej i w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych a także osobowych, oraz informacji niejawnych. Kierunek koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, likwidowaniem cyberterroryzmu oraz przestępczości komputerowej. Program studiów to zajęcia powiązane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

  Informatyka dla nauczycieli

  Priorytetem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych. Kierunek ten to studia dające kwalifikację adresowane do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania takich lekcji jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami są osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne i dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

  Inżynieria wymagań

  Program studiów tego kierunku jest oparty na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB oraz na najlepszych praktykach branżowych związanych ze standardami ISO i IEEE. Ukończenie kierunku inżynierii wymagań otwiera drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB i REQB. Studia przekazują wiedzę teoretyczną i uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej i inżynierii wymagań. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące analizowania firmy (jego procesów biznesowych i otoczenia ekonomicznego) i ustalania celów biznesowych. Kształtuje również umiejętności określania wymogów potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizy tych wymagań i opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

  Menedżer systemów zarządzania jakością

  Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, która zajmuje się homologacją wyrobów i systemów zarządzania, dostarczającej recepty dla przemysłu i usług. przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w różnorodnych biznesach. Po ukończeniu kierunku słuchacze są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pozytywnym zaliczeniu tego egzaminu i po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można też rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Misją studiów tego kierunku jest nabycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Na koniecsłuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) oraz pełnomocnika ZSZ.

  Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

  Oferta studiów tego kursu skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które pragną uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w administracji publicznej lub w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia umożliwiają zdobycie know-how z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i przygotowują do sprawowania funkcji menedżerskich w owym zakresie. Program obejmuje zagadnienia audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacjach, kryptografii i mechanizmów zabezpieczeń, zarządzania zaufaniem i ryzykiem i problematykę standardów bezpieczeństwa informacji, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

  Testowanie oprogramowania

  Program kształcenia na tym kierunku jest oparty na Software Engineering Body of Knowledge, programie certyfikacji testerów ISTQB oraz najlepszych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, a także klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Gwarantuje uzyskanie obszernej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można następnie wykorzystać przy wdrażaniu norm jakościowych (np. ISO 9001), czy ulepszaniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia też wzięcie udziału wegzaminie certyfikacyjnym międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kierunek z myślą o osobach rozpoczynających karierę zawodową w IT i osobach pragnących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania oraz kontroli jakości oprogramowania.

  Zarządzanie projektami

  W czasie studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin zarządzania projektami oraz praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi wspomagających takie zarządzanie. Kadrę dydaktyczną tego kierunku stanowią wieloletni praktycy, którzy są doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w wielu branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum nawiązał współpracę z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do dedykowanych egzaminów zaraz po ukończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

  Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to następujące kierunki:

  Ochrona osób i mienia

  Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony osób oraz mienia jest bardzo wysokie i zanosi się na to, że będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z tym na słuchaczy posiadających umiejętności stosowania zasad i procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego udziału w pracy zespołowej czekają studia, których rolą jest przygotowanie do pracy w: – firmach z sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów oraz imprez masowych, – firmach projektowania i realizacji systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach, które sprzedają środki ochrony, – agencjach detektywistycznych.

  Psychologia śledcza

  Psychologią śledczą można określić nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w samym procesie karnym, albo jako zestaw przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania i wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii. Studia na tym kierunku są dedykowanedla osób, które zawodowo trudnią się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii i medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości jako biegli i eksperci, a także na wszystkich którzy pragną uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywania psychologii w postępowaniu przygotowawczym oraz w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności m in. z. takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka oraz kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

  Samorząd terytorialny i polityka regionalna

  Collegium Balticum stało się autorem programu kształcenia na tym kierunku z myślą o osobach, które mając wyższe wykształcenie chcą podjąć pracę jako urzędnicy w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych oraz innych organizacjach.
  Zakres tematów studiów tego kierunku obejmuje między innymi:

  • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządów,
  • geografię gospodarczą i zagadnienia rozwoju regionalnego,- zagadnienia współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej,
  • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promocję jednostek samorządu terytorialnego.

  Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

  Podjęcie studiów na tym kierunku studiów pozwala zdobyć wiedzę na temat zadań administracji publicznej, a także problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz problemów związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Studenci zostają również przygotowani w pewnym stopniu do rozwiązywania konfliktów i współpracy z negocjatorami. Kierunek przygotowano z myślą o osobach, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich albo zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych oraz w strukturach Wojska Polskiego i instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym takich jak Interpol. Tematyka zajęć obejmuje między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu oraz sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń, a także system bezpieczeństwa europejskiego.

  Pełna oferta pod adresem: https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/bezpieczenstwo-wewnetrzne-2

  Zarządzanie kryzysowe

  Wzrost znaczenia dziedziny zarządzania kryzysowego jest wynikiem pojawienia się nowych zagrożeń związanych z ewolucją kulturową, do których należy zaliczyć zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów na stanowiskach związanych zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych takich jak np. klęski żywiołowe. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą studentów w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w drodze zaplanowanych działań, usuwania skutków sytuacji kryzysowych i pełnienia obowiązków związanych z odtwarzaniem zasobów i infrastruktury krytycznej.

  Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

  Integracja sensoryczna (nowość)

  Po zakończeniu studiów podyplomowych w dziedzinie integracji sensorycznej słuchacze zyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek funkcjonuje przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia pozwalają zdobyć uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogą również tworzyć własną praktykę w ramach działalności gospodarczej w zakładach integracji sensorycznej.

  Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

  Kierunek ten jest dedykowany absolwentom szkół wyższych, którzy posiadają dyplomy ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, albo innych. Program został zaprojektowany tak, aby dostarczać zasobów wiedzy o coachingu i mentoringu i narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich charakterystycznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz rozszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją należytych postaw. Jako projekt w rozwoju,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie przygotowuje do pracy w roli coacha i mentora, z uwzględnieniem pracy w środowisku edukacji.

  Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

  SSW Collegium Balticum przygotowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem prawidłowych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji. Studia podyplomowe na tym kierunku pozwalają zdobyć kompetencje prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, a także poradnictwa i konsultacji w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, przedszkola i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

  Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

  Są to studia zaprojektowane dla osób zainteresowanych pomocą w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych i specyfiki rynku pracy, a także prowadzeniemindywidualnych i grupowych konsultacji wsparcia zawodowego. Kierunek umożliwia słuchaczom poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego i dla młodzieży, i dorosłych. Absolwenci mają możliwości podjęcia pracy urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach szkoleniowych i innych ośrodkach.

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  Kierunek ten przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykierunku zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, zasadami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa i zasadami przygotowania do sytuacji zagrożeń. Zagadnienia podejmowane w czasie zajęć to między innymi:

  • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
  • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
  • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • ratownictwo oraz pierwsza pomoc

  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  Kierunek ten czeka na nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacji (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci cechują się znajomością specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szkolą w zakresie zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wsparcia dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (również dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) oraz konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych opartych na zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

  Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

  Są to studia podyplomowe przygotowane dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych winstytucjach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniami. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Znajdują pracę także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, NGO, w poradniach rodzinnych, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach oraz firmach organizujących czas wolny. W trakcie studiów są przygotowywani do wykonywania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych na rzecz integracji ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.

  Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

  Program studiów tego kierunku umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania Zespołu Aspergera oraz pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Studenci pogłębiają wiedzę na temat zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej oraz psychiatrii, diagnozy, metod pracy, technik wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracy z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają także praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w obszarze pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do praktyki na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

  Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

  Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które chcą podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kierunku wyróżniają się następujące dziedziny:

  • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
  • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
  • zagadnienia wydawnicze i księgarskie,- marketing w bibliotece

  Informatyka dla nauczycieli

  Studia na tym kierunku pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki, które są określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli pozwalaja uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

  Logopedia

  Celem studiów tego kierunku jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym psychologiczno-pedagogicznych i innych, w których prowadzona jest praktykę logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje też uprawnienia do otwierania własnych praktyk logopedycznych.

  Mediacje i negocjacje

  Kierunek dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic, a także dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i wszystkich innych zainteresowanych wiedzą z zakresu mediacji i negocjacji. Celem kierunku jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnieniajak: – zagadnienia z zakresu prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu i asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych i edukacyjnych.

  Nauczyciel etyki

  Studia te są przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają główne pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesnego świata, zagadnienia etyki indywidualnej oraz społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest również poszerzanie umiejętności związanych z myśleniem twórczym, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznego spojrzenia na problemy etyczne, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, sposobów dyskutowania i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów.

  Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

  Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego nauczania zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Studia te oferują też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć oraz warsztatem pracy nauczyciela. Kluczowym elementem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako sposób przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia oraz samodoskonalenia zawodowego.

  Oligofrenopedagogika

  Celem studiów kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i rozszerzanie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, doktórych uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności stanowią podstawę do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

  Organizacja i zarządzanie w oświacie

  Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
  Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

   • organizację i zarządzanie w oświacie

  ,

   • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

  ,

   • komunikację społeczną

  ,

   • elementy prawa oświatowego i prawa pracy

  ,

   • administrację i ekonomię

  ,

  • marketing i zarządzanie w oświacie.

  Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

  Ukończenie studiów tego kierunku daje szansę na prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje również kwalifikacje do samodzielnej pracy w zakresie BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy i kształtowaniem jej warunków zgodnym z obowiązującymi w UE przepisami. Studia dają absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, niezbędnych w wykonywaniu zawodu.

  Tematy zajęć to między innymi:

  • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
  • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
  • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
  • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
  • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

   

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Kierunek ten oferuje przygotowanie niezbędne do działalności opiekuńczej związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z przeciwdziałaniem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci pozyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami w obszarze rozwoju, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii. Studia cieszą się zainteresowaniem osób, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwalają na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domów dziecka, bursy, internatu i ośrodka szkolno-wychowawczego.

  Program zajęć obejmuje przede wszystkim:

  • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
  • pedagogikę opiekuńczą i metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  • metodykę pracy z rodziną oraz zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
  • terapię pedagogiczną oraz terapię uzależnień.

  Pedagogika resocjalizacyjna

  Dzięki temu kierunkowi można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania pracy pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia oraz sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania pracy uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. W czasie studiów słuchacze podnoszą umiejętności stawiania diagnoz, określania etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych albo resocjalizacyjnych do stosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli i absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii widzenia oraz zasad kompozycji i perspektywy. Dodatkowym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są włączpne w program studiów elementy technologii informatycznych.

  Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

  Studia te zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Są sposobem na podniesienie kwalifikacji potrzebnych dla pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, zgodnie z podstawowymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana szkoła. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

  Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

  To następny kierunek pozwalający uzupełnić kwalifikacje o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Studia wyposażają przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobycie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowych kontekstów wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, a także do dokonywania diagnozowania zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych. Studia czekają na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, zdolne do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych ludzi.

  Socjoterapia

  Podejmując studia na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić przygotowanie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, jak również zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie swojego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Słuchacze zaznajamiają się z teorią i praktyką z niżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych oraz emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako doświadczenie terapeutyczne,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy zaistniałych w czasie pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin terapii uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracy z młodzieżą i dorosłymi.

  Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

  Słuchacze tego kierunku poznają przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają też praktykę pedagogiczną. Studia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych dotyczących udzielania pomocy innym w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia lekcji edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

  Surdopedagogika

  Kierunek umożliwiający uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych oraz rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnoprawnym ośrodkiem słuchu. Upoważniają tym samym dopodejmowania pracy nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym. Dają też możliwość pracy w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciela wspomagającego.

  Tyflopedagogika

  Słuchacze tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności z zakresu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych orazrewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Absolwenci uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia umożliwiają też zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

  Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

  Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które posiadają wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii i pielęgniarstwa. Jego zdaniem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci przez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych zabiegów medyczno-edukacyjnych i terapii pedagogicznej. Studenci nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka, neurologicznych determinant rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej i diagnozy oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny moduł programu poszerza wiedzę o psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym edukuje w zakresie ograniczeń wczesnej diagnozy, jak i terapii pedagogicznej.

  Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

  Regulacje w polskim systemie kształcenia wymagają obowiązkowego nauczania języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych posiada nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego posiadający świadectwo znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (B2) oraz który ukończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania konkretnego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji nauczyciele mają czas do 2020r.). Z myślą o wymienionych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało szeroką ofertę opisywanego kierunku, w której znajdują się między innymi:

  • podstawy glottodydaktyki,
  • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
  • elementy historii oraz kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
  • kształcenie przedmiotowo-językowe,
  • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
  • liczne warsztaty metodyczne,

  Wiedza o kulturze dla nauczycieli

  Dzięki temu kierunkowi studenci uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej oraz kompetencje do przeprowadzania programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, a także prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych związanych z kulturą regionalną. Będą także przygotowani do pracy w placówkach takich jak gminne i miejskie ośrodki kultury.

  Wiedza o społeczeństwie

  Kurs ten jest przeznaczony dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim szkół ponadpodstawowych, którzy potrzebują kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” orazpolitologów, historyków oraz wszystkich zainteresowanych uzupełnianiem wiedzy politologicznej, w tym pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji oraz organizacji pozarządowych, lub dziennikarzy. W zakresie tematycznym studiów ujęto zagadnienia związane m.in. z takimi tematami jak:

  • społeczeństwo obywatelskie w świecie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
  • współczesna myśl polityczna i problemy współczesnego świata,
  • podstawy prawa konstytucyjnego,- system polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
  • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze,
  • teoria polityki i marketing polityczny,- ochrona własności intelektualnej.

  Wychowanie do życia w rodzinie

  Dzięki studiom tego kierunku słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach przedmiotu„Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja programowa kursu uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa i rodziny, zachęca również do własnych, twórczych poszukiwań i budowania przekonań mających oparcie na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych. Program zajęć zawiera treści z dziedzin rozmaitych dyscyplin wiedzy związanych z tematami opisującymi współczesną rodzinę. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

  • prawo małżeńskie i rodzinne,
  • metodykę nauczania przedmiotu: „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
  • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
  • socjologię małżeństwa i rodziny,
  • psychologię małżeństwa oraz rodziny,- treningi komunikacji.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne